5 CFD atbildîgas tirdzniecîbas zelta likumi - Kļuvu bagāts, izmantojot šo metodi, un tagad mēnesī pelnu vairāk nekā $10 000.
More information
Kaspars Ozols

5 CFD atbildîgas tirdzniecîbas zelta likumi

Likums Nr.1 - Sekojiet naudas pârvaldîbai

Ja jűs nevçlaties izjust garas zaudçjumus nesođu darîjumu virknes ietekmi, kas izputina jűsu kontu, jums ir jâseko naudas pârvaldîbai. Tas nozîmç, ka jums ir stingri jânosaka maksimâlo procentuâlo jűsu konta depozîta lielumu, kas var tikt ieguldîts vienâ opcijâ. Ideâlâ gadîjumâ đim procentuâlajam lielumam jâbűt zemam. Mazâk pieredzçjuđiem treideriem to bűtu jânosaka 2% apmçrâ jeb piecdesmit reizes mazâk nekâ naudas summa, kas atrodas jűsu brokera kontâ. Pieredzçjuđâki treideri var izvçlçties veikt darîjumus ar tâdu daudzumu kâ 4% vai 5% no jűsu konta.

Ja jűsu darîjumi ilgtermiňâ ir neienesîgi, jűs vismaz sâksiet pievçrst tam uzmanîbu, slçgsiet pozîcijas pietiekođi âtri un nezaudçsiet visus lîdzekďus jűsu kontâ. Savukârt, ja jűsu tirgođanâs ir ienesîga, jűsu konta apjoms nepieaugs tik strauji, taču ar augstâku pârliecîbu.

Ne visi brokeri piedâvâ lçtas opcijas. Daudzviet minimâlais tirdzniecîbas apjoms ir $50! Iesâcçjiem tas ir nepieejami, ja vien jűs nevçlaties noguldît 50×50 = $2500, vai arî riskçt ar nelielu kapitâlu.

Likums Nr.2 - Mâka sevi atturçt

Jűs atverat tirdzniecîbas platformu, esat sagatavojies tirgot, taču redzat vien cenas, kas nekur nekustas. Nenotiek nekas interesants, nav nekâdu ievçrojamu tirdzniecîbas iespçju. Ko jűs darîsiet? Vai jűs vienkârđi bezkaislîgi skatîsieties ekrânâ, vai tűlît pat dosities prom?

Jâ! Ja piemçrota tirdzniecîbas iespçja ilgu laiku nerodas, tad đâdai tirdzniecîbai nav jçgas. Đâdâ gadîjumâ ir prâta darbs vai nu doties prom un atgriezties vçlâk, vai arî gaidît un turpinât sekot tirgiem. Ja tirgiem nav nekâdas virzîbas, tad matemâtika runâ par labu brokerim. Netirgojiet un tâ vietâ pagaidiet. Jums ir jâizvçlas tikai peďňu nesođi darîjumi - nekad netirgojiet tikai, lai „pagrozîtu naudu”. Ja vçlaties pagrozît naudu, labâk apmeklçjiet tuvâko kazino.

Likums Nr.3 - Izvçlieties vienu no daudzâm tirdzniecîbas iespçjâm

Ja jűs jau redzat kâdas interesantas tirdzniecîbas iespçjas, un tâs ir vairâkas, mçěiniet izvçlçties tikai vienu - izdevîgâko. Samazinot darîjumu skaitu no trim vai četriem plânotajiem darîjumiem lîdz vienam, kas jums đíiet visdrođâkais, jűs bieţi vien atfiltrçsiet darîjumus, kas neatmaksâjas. Jűsu tirdzniecîbas apjoms tiks samazinâts, taču jűsu ROI - ienâkums no ieguldîjumiem - tiks palielinâts.

Likums Nr.4 - Esiet pârliecinâts par to, ko jűs vçlaties tirgot

Izplatîta kďűda, ko pieďauj jaunie treideri, ir haotiskums: treiders vienlaicîgi seko lîdzi pârâk daudziem grafikiem, veicot pârâk daudz kombinâcijas, lçkâjot no viena grafika uz otru bez kâda skaidra mçría. Vienkârđi runâjot, visi tirgi ir vairâk nekâ viňđ spçj uztvert. Parasti tas ir ceďđ uz bojâeju.

Jebkuram, kurđ vçlas veiksmîgi tirgot, jâbűt skaidram priekđstatam par viňa/viňas mçríi, ienâkot tirgű, un par to, kâdos gadîjumos viňđ/viňa vçlas tirgot binârâs opcijas. Lîdz brîdim, kad jűs kďűsiet par profesionâli, jűs nevarat visu darît vienlaicîgi. Man personîgi ir laba prasme vienmçr koncentrçties tikai uz vienu lietu, vienu tirgus situâcijas veidu.

Jűs varat tirgot, sekojot tendencçm: tâs ir situâcijas, kad tirgus noteiktu laika sprîdi iet stabili uz augđu vai uz leju. Đâdâ gadîjumâ treiders paďaujas uz tekođâs tendences turpinâđanos. Pastâv arî anti-tendences stratçěijas, kad, gluţi pretçji, tiek derçts uz patreizçjâs tendences maiňu. Jűs varat daţreiz dzirdçt arî terminu „izlauđanâs”: tâ ir situâcija, kad tirgus ilgu laiku ir stabils, un tad pçkđňi iestâjas lűzuma punkts, un cenas sâk krasi palielinâties vai samazinâties.

Likums Nr.5 - Risku sadalîđana

Ja jűs esat ieguldîjis $20 EUR/USD pirkđanas (call) binârajâ opcijâ un vçl $20 EUR/GBP pirkđanas (call) binârajâ opcijâ, tad labâk neieguldiet vçl $20 arî EUR/CHF pirkđanas (call) opcijâ. Kâdçď tâ? Jums ne no đâ ne no tâ pçkđňi izveidojas trîs darîjumi ar kopçjo pozîciju $60 apjomâ, kas saistîta ar eiro pieaugumu. Ja eiro krîtas, visi trîs darîjumi var bűt nepareizâ virzienâ, un tas var jums maksât visu jűsu $60 zaudçđanu. Jűs nevçlaties riskçt ar trîskârđu zaudçjumu. Tieđi đî iemesla dçď daţi treideri nosaka sev ierobeţojumu: vienlaicîgi var bűt atvçrti ne vairâk kâ divi darîjumi vienâ valűtâ.

Risku sadalîđana starp vairâkiem aktîviem ir lietderîga un var atmaksâties. Galu galâ, profesionâli treideri, kas strâdâ ieguldîjumu fondos, arî visai nopietni sadala riskus - starp desmitiem daţâdu aktîvu. Pateicoties tam, izmantojot savas tirdzniecîbas stratçěijas, viňi sasniedz salîdzinođi stabilu ikgadçjo peďňu. Ir vçrts atzîmçt, ka viňi izmanto daudz sareţěîtâkus finanđu instrumentus kâ binârâs opcijas, kas ir paredzçtas galvenokârt nelieliem investoriem.

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Start now

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus un video pamācības - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  Make Money Robot

Vienkāršs robots, kas automātiski izdara binārās izvēles, pat ja esat iesācējs
Mans ātrais padoms: Iesaku tirgoties ar valūtu pāriem, piemēram, EUR/USD vai CNY/USD.
Minimālā iemaksa: $200
 

  Binary Option Robot

Šī programma var strādāt tavā vietā. :-) Vienīgais, ko vajag izdarīt ir uzinstalēt, piereģistrēties un veikt iemaksu. Robots pats pēc tam izanalizēs kā likt likmes un sākts to pats darīt Jūsu vietā.
Mans ātrais padoms: Es īpaši ieteiktu šo rīku priekš iesācējiem, jo vajag tikai ieslēgt datoru un programmu un tā pelna naudu Jūsu vietā.
Minimālā iemaksa: $250
 
 


  etoro (77.219.3.*) rakstīja

vai akceptejat izveli?    Etoro

Sveiks! Gribu jautat vai akcepte ari “etoro” lapas izmantosanu? Jo neviena no Jusu iedotajiem nevaru pieklut...

  Valdemārs Plēve (77.219.4.*) rakstīja

Miljoni...    Nav.com

Man nepietiek ar 10k mēnesī. Vēlos, kādus 15m mēnesī.... Vai ir "metode", kas ražo 15m mēnesī, vai vairāk??

  Maris (91.200.64.*) rakstīja

Kā tas darbojas?

Sveiki,Kaspar!kā shi metode darbojas pelnīšanas man īsti nav skaidra cik iesākumā ir nauda jaiegulda?Cik bija minēts tad 200 eiro.

  Dace (80.89.73.*) rakstīja

par darbu    latvijas pasta LV-4729

kas tas par darbu un ka es varu nopelnit naudu sezot majas

  liga (212.3.195.*) rakstīja

sveiks    Binomo

sveisk kaspar. gribeju uzinat cik ilga laika nauda parskaitas uz manu kontu? un man ir velviens jautajums. cik ilgi savu nopelnito naudu es varu glabat Binomo konta,jo es viju atstajusi nelielu sumu,pec trim dienam iegajuieksa Binomo un tur tas naudinas vairak nebiaj kapec ta?

  Liga (89.201.116.*) rakstīja

Ka parskatit naudu us savu kontu.    Pelninaudu

Man ir divi jautajumi,cik ir pati mazaka summa ar kuru var sakt pelnit iemaksajot? Un nopelnito naudu ka var parskaitit uz savu kontu,kur tiesi jaiet un kas jadara lai nauda butu mana konta?

  Kārlis (80.89.73.*) rakstīja

Izņemt naudu    IQoption

Sakiet, lūdzu, caur kuru no piedāvātajām iespējām izdevīgāk izņemt peļņu, ja man ir swedbank?

  Aigars (80.89.74.*) rakstīja

Binomo

Vai kāds lieto šo brokera mājas lapu Binomo.com ?
Ja ir kāds kas lieto tad lūdzu sazinaties ar mani. tl 26329199

  Paula (212.3.195.*) rakstīja

Uzzināt.    Swedbank

Kā varētu sākt procesu?

  VALERIJS (90.141.64.*) rakstīja

Par pirmo iemaksu.

SVEIKI, KASPAR. ES IESĀKU SADARBOTIES AR KOMPĀNIJU OPTEK. VIŅI PIEPRASA PIRMO IEMAKSU VEIKT 2000EUR APMĒRĀ. ES TĀ KĀ RAUSTOS TĀDU SUMMU MAKSĀT. JŪS MINAT KA PIETIEK AR 250EUR.

Visi komentāri (jaunā lapā)
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Tu saņemsi detalizētus norādījumus pa e-pastu.