Binâro opciju stratçěijas - Veiksmîgu treideru metodes - Kļuvu bagāts, izmantojot šo metodi, un tagad mēnesī pelnu vairāk nekā $10 000.
More information
Kaspars Ozols

Binâro opciju stratçěijas - Veiksmîgu treideru metodes

Stratçěija binâro opciju tirdzniecîbai sastâv no divâm daďâm. Pirmâ daďa ir faktiskâ tirdzniecîbas stratçěija, saskaňâ ar kuru treiders meklç interesantas darîjumu iespçjas, kas varçtu nest peďňu. Tirdzniecîbas stratçěija var ietvert, piemçram, cenu grafiku analîzi vai ekonomikas ziňu izpçti. Otrâ daďa ir naudas pârvaldîba - naudas pârvaldîba jums pavçstîs, kâ pârdomâti pârvaldît jűsu tirdzniecîbas kapitâlu un saprâtîgi izvçlçties viena darîjuma apjomu.

Cenu grafiku analîzes indikatori

Đis saraksts patreiz piemin tirdzniecîbas indikatorus, kurus izmanto tehniskai analîzei MetaTrader platformâs un sekojođai darîjumu izvietođanai pie brokeriem. Katrs izmanto savu stratçěiju binâro opciju tirdzniecîbai. Taču ir svarîgi pieminçt, ka jums nekad nevajadzçtu tirgot bez pietiekamâm iemaňâm vai pietiekamas testçđanas un eksperimentçđanas - vienmçr meklçjiet sîkâku informâciju, kuru jűs izprotat. Ja đie indikatori jűs interesç, pârliecinieties, ka esat izlasîjis detalizçtus rakstus par tiem.

  • Bolindţera joslas (Bollinger bands)(BB) - tâs ir joslas ap cenâm. Tâs ir balstîtas uz standartnovirzi, tâ piemçram, nosakot Sdev=2, cena pârvietojas noteiktajâ diapazonâ 97% no laika, un tikai 3% no visiem gadîjumiem tâ ir ârpus đî diapazona (virs vai zem diapazona).
  • Apjoma râdîtâji (Volume indicators) - tie ir lieliski izskaidroti, piemçram, Annes Kulinas (Anne Couling) grâmatâs
  • Joslas platums (BandWidth - Bolindţera joslu platums) - kad svârstîgums ir augstâks, joslas platums palielinâs, un otrâdi
  • Vienkârđs slîdođais vidçjais (Simple Moving Average - SMA) - Viens punkts grafikâ atspoguďo vidçjo slçgđanas cenu, piemçram, pçdçjo 30 periodu (periods var bűt, piemçram, 15 minűtes).
  • Relatîvâ tirgus stipruma indekss (RSI - Relative Strength Index) - tehniskais indikators, kas salîdzina nesenos pieaugumus ar nesenajiem zaudçjumiem.

Finanđu tirgus notikumu kalendârs

Forex Factory - tîmekďa vietne, kas piedâvâ bezmaksas notikumu kalendâru

Đie kalendâri ďauj jums pârlűkot mçneđus, nedçďas un dienas un aplűkot svarîgus tirdzniecîbas notikumus, kas potenciâli var veicinât valűtas vçrtîbu vai akciju cenu kustîbu. Laba binâro opciju fundamentâlâ stratçěija ir đâda: regulâri aplűkojiet đos kalendârus un skatieties vai nav kâds notikums, kas var ietekmçt tâ aktîva cenu, kuru jűs tirgojat.

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Start now

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus un video pamācības - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  Binary Option Robot

Šī programma var strādāt tavā vietā. :-) Vienīgais, ko vajag izdarīt ir uzinstalēt, piereģistrēties un veikt iemaksu. Robots pats pēc tam izanalizēs kā likt likmes un sākts to pats darīt Jūsu vietā.
Mans ātrais padoms: Es īpaši ieteiktu šo rīku priekš iesācējiem, jo vajag tikai ieslēgt datoru un programmu un tā pelna naudu Jūsu vietā.
Minimālā iemaksa: $250
 

  Make Money Robot

Vienkāršs robots, kas automātiski izdara binārās izvēles, pat ja esat iesācējs
Mans ātrais padoms: Iesaku tirgoties ar valūtu pāriem, piemēram, EUR/USD vai CNY/USD.
Minimālā iemaksa: $200
 
 


  etoro (77.219.3.*) rakstīja

vai akceptejat izveli?    Etoro

Sveiks! Gribu jautat vai akcepte ari “etoro” lapas izmantosanu? Jo neviena no Jusu iedotajiem nevaru pieklut...

  Valdemārs Plēve (77.219.4.*) rakstīja

Miljoni...    Nav.com

Man nepietiek ar 10k mēnesī. Vēlos, kādus 15m mēnesī.... Vai ir "metode", kas ražo 15m mēnesī, vai vairāk??

  Maris (91.200.64.*) rakstīja

Kā tas darbojas?

Sveiki,Kaspar!kā shi metode darbojas pelnīšanas man īsti nav skaidra cik iesākumā ir nauda jaiegulda?Cik bija minēts tad 200 eiro.

  Dace (80.89.73.*) rakstīja

par darbu    latvijas pasta LV-4729

kas tas par darbu un ka es varu nopelnit naudu sezot majas

  liga (212.3.195.*) rakstīja

sveiks    Binomo

sveisk kaspar. gribeju uzinat cik ilga laika nauda parskaitas uz manu kontu? un man ir velviens jautajums. cik ilgi savu nopelnito naudu es varu glabat Binomo konta,jo es viju atstajusi nelielu sumu,pec trim dienam iegajuieksa Binomo un tur tas naudinas vairak nebiaj kapec ta?

  Liga (89.201.116.*) rakstīja

Ka parskatit naudu us savu kontu.    Pelninaudu

Man ir divi jautajumi,cik ir pati mazaka summa ar kuru var sakt pelnit iemaksajot? Un nopelnito naudu ka var parskaitit uz savu kontu,kur tiesi jaiet un kas jadara lai nauda butu mana konta?

  Kārlis (80.89.73.*) rakstīja

Izņemt naudu    IQoption

Sakiet, lūdzu, caur kuru no piedāvātajām iespējām izdevīgāk izņemt peļņu, ja man ir swedbank?

  Aigars (80.89.74.*) rakstīja

Binomo

Vai kāds lieto šo brokera mājas lapu Binomo.com ?
Ja ir kāds kas lieto tad lūdzu sazinaties ar mani. tl 26329199

  Paula (212.3.195.*) rakstīja

Uzzināt.    Swedbank

Kā varētu sākt procesu?

  VALERIJS (90.141.64.*) rakstīja

Par pirmo iemaksu.

SVEIKI, KASPAR. ES IESĀKU SADARBOTIES AR KOMPĀNIJU OPTEK. VIŅI PIEPRASA PIRMO IEMAKSU VEIKT 2000EUR APMĒRĀ. ES TĀ KĀ RAUSTOS TĀDU SUMMU MAKSĀT. JŪS MINAT KA PIETIEK AR 250EUR.

Visi komentāri (jaunā lapā)
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Tu saņemsi detalizētus norādījumus pa e-pastu.