Metatrader - lietođanas ceďvedis treideriem - Kļuvu bagāts, izmantojot šo metodi, un tagad mēnesī pelnu vairāk nekā $10 000.
More information
Kaspars Ozols

Metatrader - lietođanas ceďvedis treideriem

MetaTrader 4 ir lielisks analîtiskais instruments, ko par brîvu var izmantot pat binâro opciju treideri. Tas jums parâda daudz labâkus cenu grafikus, nekâ tie, kas pieejami tîmekďa vietňu brokeru platformâs. Papildus jűs varat paplađinât tos ar plađu tehnisko indikatoru klâstu, kas jums palîdzçs, lemjot par jűsu nâkamo darîjumu.

Kâ MetaTrader var jums palîdzçt?

Tas kalpo par lielisku analîtisko instrumentu, ko var lietot vienlaicîgi ar binâro opciju brokera tîmekďa vietni. Treiders var aplűkot cenu grafikus, iestatît daţâdas lietas, tuvinât, tâlinât, zîmçt lînijas u.c. Tas viss var jums palîdzçt atrast interesantas situâcijas darîjumu uzsâkđanai. Tiklîdz treiders atrod interesantu darîjuma izdevîbu MetaTrader platformâ, viňđ pârslçdzas uz brokera tîmekďa vietnes platformu un ievada binârâs opcijas darîjumu.

Daţus cilvçkus mulsina tas, ka MetaTrader sâkotnçji ir valűtas un lîgumu par cenu starpîbu (CFD) brokeru platforma, nevis binâro opciju brokeru platforma - tas nozîmç, ka mçs nevaram MetaTrader izvietot binâro opciju darîjumus. Tomçr tas neliedz mums izmantot MetaTrader kâ analîtisku programmatűru.

Kâ lejupielâdçt MetaTrader bez maksas?

Lai saňemtu bezmaksas un reâlâ laika datus un apskatîtu grafikus, jums ir jâizmanto kâda valűtas brokera demo kontu, kurđ atbalsta MetaTrader 4 platformu. Demo kontus ar MetaTrader 4 bez maksas piedâvâ, piemçram, XM.com, Liteforex, FxPro un daudzi citi.

Tomçr atcerieties, ka, ja jűs vçlçsieties tirgot binârâs opcijas, jűs to nevarçsiet izdarît caur MetaTrader; jűs tikai izmantojat MetaTrader, lai piekďűtu labâkiem grafikiem. Faktiskiem darîjumiem jums ir jâbűt atvçrtam atseviđíam kontam pie reěistrçta binâro opciju brokera. Lielâkâ daďa binâro opciju brokeru parasti piedâvâ tikai vienkârđotas platformas ar pamata grafikiem un „Call/Put” pogu.

MetaTrader caurskate

MetaTrader
  1. Grafika veids: jűs varat izvçlçties no triju veidu grafikiem - lîniju grafikiem, joslu grafikiem un sveču grafikiem. Visvairâk informâcijas var iegűt no sveču grafika; gandrîz visi profesionâlie treideri to izmanto.
  2. Insert (Ievietot): zem cilnes „Insert” jűs atradîsiet „Indicators” sadaďu. Indikatoru sadaďâ jűs varat ievietot daţâdus tehniskos indikatorus, kas var palîdzçt jums cenu grafiku analîzes laikâ. Daudzu tirgotâju iecienîts indikators ir Bolindţera joslas (tendenču „Trend” kategorijâ).
  3. Symbols (Simboli): đeit jűs varat redzçt simbolu sarakstu, t.i. bâzes aktîvus. Katrs đî saraksta simbols var tikt vilkts un iemests grafikâ. Đeit jűs varat atrast valűtu pârus, tâdus kâ EUR/USD vai akcijas (tâdas kâ AMAZON). Aktîvu skaits ir atkarîgs no konkrçtâ brokera piedâvâjuma. Lai pievienotu vai atceltu simbolus, klikđíiniet uz peles labâ taustiňa un izvçlçties „Symbols”. Ko nozîmç piedâvâjuma un pieprasîjuma (Supply/Demand) cenas? Tâs ir svarîgas starpîbu tirdzniecîbai, ja jűs atvçrt garâs vai îsâs pozîcijas caur MetaTrader. Taču ar binârajâm opcijâm jűs to nevarat izdarît, tâdçď jums nav jâuztraucas par piedâvâjuma un pieprasîjuma cenâm. Tomçr tas vienmçr ir atkarîgs no valűtu brokera, kuru jűs izmantojat, un no binâro opciju brokera tîmekďa vietnes platformas.
  4. Grafiku logi: đeit atrodas cenu grafiki. Jűs varat izveidot vai nu nelielus grafikus, vienu virs otra, vai arî - kâ parâdîts attçlâ - vienu otram blakus. Jűs varat arî mainît visu izkârtojumu uz vienu lielu grafiku, izmantojot pogu labajâ augđçjâ stűrî.
  5. View (Skats): đajâ sadaďâ atrodas svarîgi skata iestatîjumi, pateicoties kuriem var pielâgot MetaTrader atbilstođi jűsu vajadzîbâm. Nav nepiecieđama detalizçta caurskate - jűs varat pats spçlçties ar iestatîjumiem. Piemçram, valodu apakđsadaďâ jűs atradîsiet nevien angďu, bet arî citas valodas.
  6. Grafika periods: đeit jűs varat mainît augđçjâ grafika periodu. Piemçram, „M15” periods nozîmç, ka viens punkts uz cenu grafika (viena svece) atbilst cenai 15 minűđu laikâ. „H” nozîmç stundas un „D” nozîmç dienas.

Kâdçď izmantot MetaTrader binârajâm opcijâm?

Ja jűs izlemjat uzsâkt tirdzniecîbu ar binârajâm opcijâm, MetaTrader 4 var kalpot kâ analîtisks instrumentus, kas parâda ierastos cenu grafikus. Binâro opciju platformâs atrodamie grafiki daţkârt var tikt uzskatîti par pârâk vienkârđiem. MetaTrader ir pieejams bez maksas, un, lai iegűtu reâlâ laika grafiku, jums ir tikai jâatver demo konts pie valűtas brokera, kas neuzliek nekâdas turpmâkas saistîbas. Jums nav jâtirgo valűtas, lai iegűtu piekďuvi MetaTrader.

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Start now

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus un video pamācības - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  Ayrex

Advanced Binary Technologies Ltd
Progresīvs brokeris, kuram ir patiešām lielisks klientu atbalsta dienests un neliela minimālā iemaksa
Mans ātrais padoms: Brokerim ir bezmaksas demo versija un ļoti zema minimālā iemaksa
Minimālā iemaksa: $5
 

  Make Money Robot

Vienkāršs robots, kas automātiski izdara binārās izvēles, pat ja esat iesācējs
Mans ātrais padoms: Iesaku tirgoties ar valūtu pāriem, piemēram, EUR/USD vai CNY/USD.
Minimālā iemaksa: $200
 
 


  etoro (77.219.3.*) rakstīja

vai akceptejat izveli?    Etoro

Sveiks! Gribu jautat vai akcepte ari “etoro” lapas izmantosanu? Jo neviena no Jusu iedotajiem nevaru pieklut...

  Valdemārs Plēve (77.219.4.*) rakstīja

Miljoni...    Nav.com

Man nepietiek ar 10k mēnesī. Vēlos, kādus 15m mēnesī.... Vai ir "metode", kas ražo 15m mēnesī, vai vairāk??

  Maris (91.200.64.*) rakstīja

Kā tas darbojas?

Sveiki,Kaspar!kā shi metode darbojas pelnīšanas man īsti nav skaidra cik iesākumā ir nauda jaiegulda?Cik bija minēts tad 200 eiro.

  Dace (80.89.73.*) rakstīja

par darbu    latvijas pasta LV-4729

kas tas par darbu un ka es varu nopelnit naudu sezot majas

  liga (212.3.195.*) rakstīja

sveiks    Binomo

sveisk kaspar. gribeju uzinat cik ilga laika nauda parskaitas uz manu kontu? un man ir velviens jautajums. cik ilgi savu nopelnito naudu es varu glabat Binomo konta,jo es viju atstajusi nelielu sumu,pec trim dienam iegajuieksa Binomo un tur tas naudinas vairak nebiaj kapec ta?

  Liga (89.201.116.*) rakstīja

Ka parskatit naudu us savu kontu.    Pelninaudu

Man ir divi jautajumi,cik ir pati mazaka summa ar kuru var sakt pelnit iemaksajot? Un nopelnito naudu ka var parskaitit uz savu kontu,kur tiesi jaiet un kas jadara lai nauda butu mana konta?

  Kārlis (80.89.73.*) rakstīja

Izņemt naudu    IQoption

Sakiet, lūdzu, caur kuru no piedāvātajām iespējām izdevīgāk izņemt peļņu, ja man ir swedbank?

  Aigars (80.89.74.*) rakstīja

Binomo

Vai kāds lieto šo brokera mājas lapu Binomo.com ?
Ja ir kāds kas lieto tad lūdzu sazinaties ar mani. tl 26329199

  Paula (212.3.195.*) rakstīja

Uzzināt.    Swedbank

Kā varētu sākt procesu?

  VALERIJS (90.141.64.*) rakstīja

Par pirmo iemaksu.

SVEIKI, KASPAR. ES IESĀKU SADARBOTIES AR KOMPĀNIJU OPTEK. VIŅI PIEPRASA PIRMO IEMAKSU VEIKT 2000EUR APMĒRĀ. ES TĀ KĀ RAUSTOS TĀDU SUMMU MAKSĀT. JŪS MINAT KA PIETIEK AR 250EUR.

Visi komentāri (jaunā lapā)
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Tu saņemsi detalizētus norādījumus pa e-pastu.