Minűtes opcijas - definîcija, îpađîbas, piemçri - Kļuvu bagāts, izmantojot šo metodi, un tagad mēnesī pelnu vairāk nekā $10 000.
More information
Kaspars Ozols

Minűtes opcijas - definîcija, îpađîbas, piemçri

Minűtes opcijas ir îpađa veida binârâs opcijas ar îsu beigu termiňu, parasti no 60 sekundçm lîdz 5 minűtçm. Salîdzinot ar parastâm binârajâm opcijâm (beigu termiňđ - 30 minűtes vai ilgâk), tâs var bűt ďoti riskantas. Tik îsâ laika periodâ ir grűtâk prognozçt cenu attîstîbu, un par tâm piedâvâtâs izmaksas parasti nav lielas.

Minűtes opcijas (t.i. patieđâm îsa termiňa opcijas ar 1-5 minűđu beigu termiňu) parasti nav labs variants iesâcçjiem. Tâs bieţi vien iesaka brokeri, taču jums bűtu ieteicams sâkt tirdzniecîbu ar binârajâm opcijâm ar beigu termiňu pçc vismaz 15 minűtçm, vçl labâk pçc 30 lîdz 60 minűtçm.

Minűtes opciju îpađîbas:

Tâpat kâ ar citiem binâro opciju veidiem, ja jűs pçrkat minűtes opciju, jűs vienmçr zinât maksimâlo iespçjamo zaudçjumu (jűsu depozîts), jűs derat uz bâzes aktîva (valűtu pâra, preces, akcijas, indeksa) kâpumu vai kritumu, un jűs zinât beigu termiňu. Taču beigu termiňđ ir ďoti îss, đajâ gadîjumâ, pçc vien daţâm minűtçm.

Tâ kâ minűtes opcijas ietilpst binâro opciju kategorijâ, arî tâm ir iepriekđ noteikta fiksçta peďňa veiksmîga investora minçjuma gadîjumâ. Pçc tam, kad jűs esat iemaksâjis depozîtu (opcijas prçmiju), pastâv tikai divas rezultçjođâs iespçjas:

  • Pareizs minçjums par aktîvu kâpumu vai kritumu = fiksçta izmaksa.
  • Nepareizs minçjums = investors neko nesaňem.
  • Izmaksa: Fiksçtâ izmaksa parasti ir 70% apmçrâ no depozîta.
  • Beigu termiňđ: Îss, daţu desmitu minűđu laikâ.
  • Zaudçjumi: maksimâlais zaudçjums ir ierobeţots ar depozîta, t.i. opcijas prçmijas apjomu.
  • Rezultâts: Lai darîjums bűt veiksmîgs, cenai ir jâpârvietojas tikai vienu punktu izvçlçtajâ virzienâ.
  • Izpildes cena: Sâkotnçjais cenas lîmenis, pamatojoties uz kuru tiek vçrtçta cena beigu termiňa brîdî. Pçrkot Google akciju UP (Call) opciju pie vçrtîbas 105,25 USD, jűs derat uz akciju kâpumu un izpildes cena ir 105,25 USD. Jűs vçlaties, lai đîs akcijas cena pieaug virs izpildes cenas.

Minűtes opciju veidi:

  • UP (Call) minűtes opcija: Pçrkot UP opciju, jűs sagaidât, ka bâzes aktîvs pieaugs par vismaz vienu punktu pret izpildes cenu
  • DOWN (Put) minűtes opcija: Pçrkot DOWN opciju, jűs sagaidât, ka bâzes aktîvs kritîsies vismaz par vienu punktu pret izpildes cenu.

Minűtes opciju priekđrocîbas:

Jűs zinât ieguldîjuma rezultâtu jau pçc daţâm minűtçm

Minűtes opciju trűkumi:

Zemâka izmaksa - parasti vien 70% salîdzinâjumâ ar 80% vai 85% parastajâm binârajâm opcijâm
Mazâk laika lçmuma pieňemđanai
Ir grűti pareizi prognozçt cenas attîstîbu
Îstermiňa grafiki (svece = 1 minűte) nav îpađi uzticami

Spriedums

Îstermiňa minűtes opcijas nav ideâla izvçle iesâcçjam. Daţas minűtes vai pat 60 sekundes ir ďoti îss laiks, lai ticami prognozçtu cenas virzîbu. Đîs opcijas ir izdevîgas brokeriem; atseviđíos gadîjumos pieredzçjuđi treideri var tâs izmantot, ja viňiem ir îpađi pârliecinođa informâcija par turpmâko cenas virzîbu.

Ja jűs vçlaties veikt daţus âtrus testa darîjumus demo kontâ, jűs noteikti varat izmçěinât minűtes opcijas. Taču, ja jűs nopietni attiecaties pret binâro opciju tirdzniecîbu un naudas pelnîđanu, labâk koncentrçties uz ilgâka termiňa opcijâm ar normâlu beigu termiňu (30 minűtes vai garâks).Tâs ďaus jums gűt saprâtîgu ilgtermiňa peďňu.

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Start now

Trīs vienkārši soļi, lai sāktu tirdzniecību!

Manu metodi nevar pielietot visur. Lielākā daļa banku un brokeru nezin, ko tieši dara mana metode. Un pat, ja viņi par to zin, tad viņi nekad nekad to nepiedāvātu parastajiem cilvēkiem. Tieši tāpēc ir svarīgi izvēlēties uzticamu licencētu brokeri, kurā pelnīt naudu. Šie ir mani divi iecienītākie brokeri. Reģistrējies vienā no tiem vai pat abos. Abi piedāvā padomus un video pamācības - pilnīgi par brīvu.

Izmēģiniet stratēģiju demo versijā:

  Make Money Robot

Vienkāršs robots, kas automātiski izdara binārās izvēles, pat ja esat iesācējs
Mans ātrais padoms: Iesaku tirgoties ar valūtu pāriem, piemēram, EUR/USD vai CNY/USD.
Minimālā iemaksa: $200
 
 


  etoro (77.219.3.*) rakstīja

vai akceptejat izveli?    Etoro

Sveiks! Gribu jautat vai akcepte ari “etoro” lapas izmantosanu? Jo neviena no Jusu iedotajiem nevaru pieklut...

  Valdemārs Plēve (77.219.4.*) rakstīja

Miljoni...    Nav.com

Man nepietiek ar 10k mēnesī. Vēlos, kādus 15m mēnesī.... Vai ir "metode", kas ražo 15m mēnesī, vai vairāk??

  Maris (91.200.64.*) rakstīja

Kā tas darbojas?

Sveiki,Kaspar!kā shi metode darbojas pelnīšanas man īsti nav skaidra cik iesākumā ir nauda jaiegulda?Cik bija minēts tad 200 eiro.

  Dace (80.89.73.*) rakstīja

par darbu    latvijas pasta LV-4729

kas tas par darbu un ka es varu nopelnit naudu sezot majas

  liga (212.3.195.*) rakstīja

sveiks    Binomo

sveisk kaspar. gribeju uzinat cik ilga laika nauda parskaitas uz manu kontu? un man ir velviens jautajums. cik ilgi savu nopelnito naudu es varu glabat Binomo konta,jo es viju atstajusi nelielu sumu,pec trim dienam iegajuieksa Binomo un tur tas naudinas vairak nebiaj kapec ta?

  Liga (89.201.116.*) rakstīja

Ka parskatit naudu us savu kontu.    Pelninaudu

Man ir divi jautajumi,cik ir pati mazaka summa ar kuru var sakt pelnit iemaksajot? Un nopelnito naudu ka var parskaitit uz savu kontu,kur tiesi jaiet un kas jadara lai nauda butu mana konta?

  Kārlis (80.89.73.*) rakstīja

Izņemt naudu    IQoption

Sakiet, lūdzu, caur kuru no piedāvātajām iespējām izdevīgāk izņemt peļņu, ja man ir swedbank?

  Aigars (80.89.74.*) rakstīja

Binomo

Vai kāds lieto šo brokera mājas lapu Binomo.com ?
Ja ir kāds kas lieto tad lūdzu sazinaties ar mani. tl 26329199

  Paula (212.3.195.*) rakstīja

Uzzināt.    Swedbank

Kā varētu sākt procesu?

  VALERIJS (90.141.64.*) rakstīja

Par pirmo iemaksu.

SVEIKI, KASPAR. ES IESĀKU SADARBOTIES AR KOMPĀNIJU OPTEK. VIŅI PIEPRASA PIRMO IEMAKSU VEIKT 2000EUR APMĒRĀ. ES TĀ KĀ RAUSTOS TĀDU SUMMU MAKSĀT. JŪS MINAT KA PIETIEK AR 250EUR.

Visi komentāri (jaunā lapā)
 
 
 

 Pievienot jaunu komentāru!

Uzjautājiet jebko vai dalies pieredzē
Tu saņemsi detalizētus norādījumus pa e-pastu.